Phật Điển Cách Ngôn

Phật Đạo

1. Nhập Như Lai thất, trước Như Lai y

(vào nhà Như Lai, mặt áo Như Lai)

Thiện nam tử, thiện nữ nhơn, vào nhà Như Lai, mặt áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là trong hết thảy chúng sinh. Như Lai y là tâm đại từ bi, nhu hòa nhẫn nhục. Như Lai tòa là tất cả pháp đều không.

Phẩm Pháp Sư thứ 14, quyển 4, Pháp Hoa Kinh. Long Tạng 0130.32

 

2. Chư ác mạc tác, chư thiện phụng hành

Tư tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.

Tăng Nhứt A Hàm Kinh. Phẩm Tự thứ nhứt, quyển nhứt Long Tạng 0539.50-

 

3. Chư hành gia vô thường, chư pháp tất vô ngã,

Tịch tĩnh tức Niết Bàn, thị danh tam pháp ấn.

Phấm 4 phần 1 Vọng Thuyết Tự Đắc Thượng Nhân Pháp Sư Hữu Bộ Tỳ Nai Da.  Long Tạng 01113.71

 

1.4. Bất báng diệc bất tật, đương phụnh hành ư giới, ẩm thực tri chỉ túc.

Đương lạc tại không nhàn, tậm định lạc tinh tấn, thị danh chư Phật giáo.

(không chê cũng không ghét, đó là đang phụng hành giới, ẩm thực biết đủ

 

1.5 Chư Phật vô thượng diệu đạo,

Quảng kiếp tinh cần,

Nan hành năng hành,

Phi nhẫn năng nhẫn.

Khởi dĩ tiểu đức tiểu trí,

khinh tâm mạn tâm,

Dục kí chân thừa,

Đồ lao cần khổ.

Vạn tục tạng 1565.80 Sách Ngũ Đăng Hội quyển nhất: Ngụy Bồ Đề Đạt Ma đại sư

 

1.6 Nhân pháp xong tịnh, thiện ác lưỡng vong,

Trực tâm chân thật, bồ đề đạo trưởng.