Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Đại Hưng Thiện Tự Tạng Sa Môn

Bât Không phụng chiếu Hán dịch.

Tỳ Kheo T. Nhất Chân Việt dịch.

  1. Lễ Tam Bảo

Đệ tử con tên là …

Dập đầu quy mạng lễ:

(1) Mười phương chư Như Lai

Khắp cùng hư không giới,

(2) Du già tổng trì giáo,

(3) Chư chúng Đại Bồ Tát

(4) Cùng lễ Bồ Đề Tâm

Khiến trọn tụ phước trí

Và đắc vô thượng Giác,

Nên con dập đầu lễ.

Lễ Phật Chân Ngôn:

Án, tát phược đát tha nghiệt đa bà na mãn na nam ca lô di. (Tụng 3 lần, lễ 3 lễ)

  1. Vận Tâm Cúng Dường

Đệ tử con tên là …

Có bao phẩm cúng dường:

Hoa, tràng, đèn, hương thoa,

Uống, ăn, tràng, cờ, lọng…

Thành tâm con hiến phụng

Chư Phật, Đại Bồ Tát

Cùng chư Hiền Thánh Tăng.

Nay con chí tâm lễ.

Hư Không Tạng Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:

Án, nga nga nẵng tam bà phược phược nhật ra hộc. (Tụng 3 lần, lễ 3 lễ)

  1. Sám Hối

Đệ tử con tên là …

Nay trước tất cả Phật,

Chư Đại Bồ Tát chúng,

Đã bao đời quá khứ

Lưu chuyển từ vô thủy

Cho đến ngày hôm nay

Ngu mê chân như tính

Khởi hư vọng phân biệt,

Tham sân si bất thiện,

Ba nghiệp, các phiền não

Cùng với tùy phiền não

Vi phạm Tha Thắng Tội

Cùng các tội khiên khác,

Hủy báng Phật Pháp Tăng,

Xâm đoạt vật Tam Bảo,

Gây đủ tội vô gián,

Vô lượng vô biên kiếp

Không thể nhớ số được.

Tự làm, bảo người làm,

Thấy nghe mà tùy hỉ.

Nay y Thắng Nghĩa Đế,

Chân thật vi diệu lý,

Mắt huệ thánh quán sát

Trước, sáu, giữa ba mức

Đều là không hề có,

Từ tâm phân biệt tạo,

Hư vọng không thực vậy.

Do nhờ phương tiện huệ

Bình đẳng như hư không.

Con trọn đều sám hối,

Thề không dám che đậy.

Từ nay sám xong rồi,

Đoạn dứt không làm nữa,

Cho đến thành chính Giác

Không hề vi phạm nữa.

Xin nguyện mười phương Phật,

Tất cả chúng Bồ Tát

Thương xót gia hộ con,

Cho con tội chướng diệt.

Nên con chí tâm lễ.

Sám Hối Diệt Tội Chân Ngôn:

Án, tát phược bả ba nại hạ nẵng phược nhật ra dã, sa phược hạ.

(Tụng 3 lần, lễ 3 lễ)

  1. Thọ Tam Quy

Đệ tử con tên là …

Từ ngày nay trở đi

Quy y chư Như Lai

Ngũ Trí tam thân Phật.

Quy y Kim Cương Thừa

Tự tính Chân Như Pháp.

Quy y Bồ Tát Tăng

Đại Bi, không thối chuyển.

Quy y Tam Bảo rồi,

Không bao giờ quy y

Tự lợi, tà kiến đạo.

Con nay chí tâm lễ.

Tam Quy Y Chân Ngôn:

Án, bộ khiếm. (Tụng 3 lần, lễ 3 lễ)

  1. Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Đệ tử con tên là …

Đối trước tất cả Phật

Cùng tất cả Bồ Tát

Từ ngày nay trở đi

Cho đến thành chính Giác

Thệ phát Bồ Đề Tâm:

Hữu tình vô biên thệ nguyện độ,

Phúc trí vô biên thệ nguyện tập,

Phật Pháp vô biên thệ nguyện học,

Như Lai vô biên thệ nguyện sự,

Vô Thượng Bồ Đề thện nguyện thành.

Tâm Giác nay con phát

Lìa xa mọi tính tướng

Các uẩn, giới và xứ,

Chấp năng thủ, sở thủ.

Chư pháp đều vô ngã,

Bình đẳng như hư không.

Tự tâm vốn không sinh,

Không tính, viên tịch vậy.

Như chư Phật, Bồ Tát

Phát Đại Bồ Đề Tâm,

Con nay như vậy phát.

Thế nên chí tâm lễ.

Thọ Bồ Đề Tâm Giới Chân Ngôn:

Án, mạo địa tức đa mẫu đát ba na dã di. (Tụng 3 lần, lễ 3 lễ)