Lịch Trình Sinh Hoạt Tháng 3 & 4 2016

Chương trình sinh hoạt tháng 3

Thứ bảy 05.03.16 Dự lễ Thượng Nguyên tại Hamar

Chủ Nhựt 06.03 Chùa Khuông Việt

14g00 Tụng Kinh

15g00 Thuyết Pháp – Thầy Viên Dũng

Thứ ba, 08.03

17g00 Sám Hối (Thầy Viên Dũng Chủ Lễ)

18g00 Thuyết Pháp – Thầy Viên Tường

Chủ Nhựt, 13.03

14g00 Tụng Kinh

15g00 Thuyết Pháp – Cô Viên Tâm

Thứ bảy từ ngày 19 đến 26.03, Khoá Tu Học Mùa Xuân (có chương trình riêng)

Chủ Nhật ngày 27 Lễ Động Thổ Xây Dựng Quán Âm Điện

*Mỗi buổi chiều từ 17g00 đến 18g00 (trừ chủ nhựt) Tụng Kinh Pháp Hoa.

* Mỗi thứ sáu có khoá giáo lý từ 18g30 đến 20g30 với sự hướng dẫn của Thầy Viên Tường.

Tháng 4

Chủ Nhựt 03.04.16 Chùa Khuông Việt

14g00 Tụng Kinh

15g00 Thuyết Pháp – Cô Thục Tất

Thứ Tư, 06.04

17g00 Sám Hối (Thầy Viên Tường Chủ Lễ)

18g00 Thuyết Pháp – Thầy Viên Tường

Chủ Nhựt, 10.04

14g00 Tụng Kinh (Thầy Viên Dũng chủ lễ)

15g00 Thuyết Pháp – Thầy Quán Tung

Chủ Nhựt, 17.04

14g00 Tụng Kinh

15g00 Thuyết Pháp – Thầy Viên Dũng

Thứ Tư, 20.04

17g00 Sám Hối

18g00 Thuyết Pháp – Thầy Viên Ngộ

Thứ Bảy, 23 & 24.04  Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

*Mỗi buổi chiều từ 17g00 đến 18g00 (trừ chủ nhựt) Tụng Kinh Pháp Hoa.

* Mỗi thứ sáu có khoá giáo lý từ 18g30 đến 20g30 với sự hướng dẫn của Thầy Viên Tường.