LHĐT – Chương Trình Thọ Bát ngày 27-28.01.2024

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính mời quý Đạo hữu Phật tử về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát nhân dịp cuối năm Quý Mão
Chương Trình Thọ Bát ngày 27,28.01.2024
Ngày 27.01
10g30: Vân Tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Quá Đường
13g00-17g00: Tổng vệ sinh
17g30: Tụng Kinh
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
22g30: Chỉ Tịnh
Ngày 28.01
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm HT Phương Trượng và Tăng Ni
10g00: Cúng Ngọ, Tiến Linh, Xả giới
11g30: Thọ Trai
12g30 Hoàn mãn