Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán

Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán

Vạn Hữu dịch

Tạ luân từ tụng kim khúc hoàng hạm , từ bình bình diễn xướng

Thượng thừa tổ sư huyết mạch

Hạ khế chúng sanh căn cơ

Văn sao pháp ngữ

Hắc dạ pháp cự

Ngôn ngôn quy tông

Tự tự kiến đế

Bất thuyết huyền ngôn diệu ngữ

Bất hiển thần thông kì di

Đô nhiếp lục căn

Tịnh niệm tương kế

Niệm phật kiến phật

Quyết định sanh tây

Quảng xướng nhân quả báo ứng chi thuyết

Quảng thuyết nhân sanh tiên ngao bát khổ

Quảng hoằng Nho học Phật giáo tịnh hành

Quảng tuyên tam căn phổ bị Tịnh Độ

Tự xưng thường tàm quý tăng

Tự xưng thường tàm quý tăng

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Tự xưng thường tàm quý tăng

Tự xưng thường tàm quý tăng

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý

Thường tàm quý