Xây Dựng Quán Âm Điện

Công trình xây dựng Quán Âm Điện tại Liên Hoa Đạo Tràng được khởi công từ ngày 21.03.2017.

CẦU NGUYỆN TAM BẢO GIA HỘ MỌI PHẬT SỰ THÀNH TỰU VIÊN MÃN.