Thuyết Pháp

 Nhân – Quả Bồ Tát Chúng Sanh…Quý Vị nên nghe thời Pháp nầy … lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn kiếp…

Opslået af Chua Van Hanh på 19. marts 2017

HT. Thích Trí Minh Khai Thị Khoá Học Phật Pháp Kỳ 31 tại Nauy.

HT. Thich Trí Minh khai thị khóa Tu Học Phật Phật Pháp kỳ 31 tại Oslo – Nauy

Opslået af Vien Tuong på 9. april 2017