Thuyết Pháp

 1/2 (22.08.2017) Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 7. Ngài Ca Diếp Ðượ…

Thuyết pháp Liên Hoa Đạo Tràng (22.08.2017)Kinh Pháp Cú⚫️ Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 7. Ngài Ca Diếp Ðược Cúng Bánh "Ðủ giới đức, chánh kiến, Trú pháp, chứng chân lý, Tự làm công việc mình Ðược quần chúng ái kính."⚫️ Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 9. Nandiya Ðược Sanh Thiên"Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùng thân hữu Hân hoan đón chào mừng.""Cũng vậy các phước nghiệp, Ðón chào người làm lành, Ðời này đến đời kia, Như thân nhân đón chào."

Opslået af Phổ Môn Đạo Tràng på 22. august 2017

Nhân – Quả Bồ Tát Chúng Sanh…Quý Vị nên nghe thời Pháp nầy … lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn kiếp…

Opslået af Chua Van Hanh på 19. marts 2017

HT. Thích Trí Minh Khai Thị Khoá Học Phật Pháp Kỳ 31 tại Nauy.

HT. Thich Trí Minh khai thị khóa Tu Học Phật Phật Pháp kỳ 31 tại Oslo – Nauy

Opslået af Vien Tuong på 9. april 2017