HT Thích Nhất Chân

Slået op af Chùa Phước Huệ i Tirsdag den 17. december 2019

Slået op af Chùa Phước Huệ i Torsdag den 19. december 2019

Bát Nhã Tâm Kinh – HT Thích Nhất Chân
Slået op af Vien Tuong i 28. marts 2018 
  1/2 (22.08.2017) Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 7. Ngài Ca Diếp Ðượ…

Thuyết pháp Liên Hoa Đạo Tràng (22.08.2017)Kinh Pháp Cú⚫️ Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 7. Ngài Ca Diếp Ðược Cúng Bánh "Ðủ giới đức, chánh kiến, Trú pháp, chứng chân lý, Tự làm công việc mình Ðược quần chúng ái kính."⚫️ Phẩm 16: Hỷ Ái truyện 9. Nandiya Ðược Sanh Thiên"Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùng thân hữu Hân hoan đón chào mừng.""Cũng vậy các phước nghiệp, Ðón chào người làm lành, Ðời này đến đời kia, Như thân nhân đón chào."

Opslået af Phổ Môn Đạo Tràng på 22. august 2017

Nhân – Quả Bồ Tát Chúng Sanh…Quý Vị nên nghe thời Pháp nầy … lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn kiếp…

Opslået af Chua VanHanh på 19. marts 2017