Video

Chuyện Đạo
Hành HươngKhánh Thành Chùa Khuông Việt năm 1999

Nghi Lễ