ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU H.T Thích Giác Nhiên

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU H.T Thích Giác Nhiên

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT NAUY

———–

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Môn đồ Pháp quyến Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Ban Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Nauy vừa nhận Cáo Bạch từ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Môn Đồ Pháp Quyến. Đức Đại lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Nhiên, đương vi Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới đã Niết Bàn thị tịch lúc 22g30 ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi, nhằm ngày 03-8-2015 tại Tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Tăng Ni Phật tử và Ban Điều Hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Nauy. Thành Tâm Đảnh Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Thích thượng Giác hạ Nhiên Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. Ngài là bậc cao tăng đương đại của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, cũng là bậc đống lương thạch trụ của ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam. Cõi Niết Bàn đang đón chào một sứ giả, sau 93 năm du hoá Ta Bà, trở về hương quê chân như tuyệt xứ. Cõi Ta bà gạt lệ đưa tiễn một hoá thân, với 60 năm hoằng pháp lợi sanh. Bóng mát từ bi che chở, cho môn đồ tứ chúng, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ, thời không còn nữa. Ánh sáng trí tuệ soi đường, cho Tăng Đoàn Khất Sĩ, vân du vạn lý, hoá độ chúng sanh, đã tắt lịm đi rồi. Ôi thôi! Trần gian đã vắng bóng bậc xuất trần thượng sĩ. Phật Giáo Việt Nam đã mất đi một sứ giả phụng sự vô hữu bì lao.

Ngài Đã Đến Với

Ta Bà Kham Nhẫn

Một Cõi Đi Về

Hiện Khắp Nơi Nơi

Tới Lui Tự Tại

Nước Việt Miền Nam

Làm Nơi Thị Hiện

Xuất Trần Chí Lớn

Với

Lòng Từ Quan Âm

Nguyện Lớn Phổ Hiền

Sáu Mươi Đạo Lạp

Bố Ma Phá Ác

Hoằng Pháp Lợi Sanh

Từ Cực Đông Nam

Đến Cực Tây Bắc

Của Quả Địa Cầu

Hình Ngài Trãi Khắp

Lan Toả Thanh Ngài

Lý Mầu Vi Diệu

Thẩm Nhập Tâm Sâu

Hàng Con Phật Việt

Người Người Tôn Kính

Nhưng

Cõi Huyễn Trời Mộng

Không

Giữ Được Chân Ngài

Thuận Lý Vô Thường

Niên Chín Mươi Ba

“Huyễn Thân Mộng Trạch

Không Trung Vật Sắc”

Thân Lâm Giả Bệnh

Tưởng Thọ Hành Thức

Trở Về Chơn Không

Pháp Thân Hiển Hiện

Chân Thường Tịch Diệt

Nhưng

Nguyện Lớn Chí Cao

Thượng Cầu Hạ Hoá

Nên

Thỉnh Ngài Hồi Đáo

Du Hoá Ta Bà

Khai Vận Hội Mới

Chuyển Luân Pháp Phật

Nam Mô Việt Nam

Tăng Già Khất Sĩ

Pháp Chủ Thượng Nhơn

Thượng Giác Hạ Nhiên

Đại Lão Hoà Thượng

Giác Linh Tôn Sư

Khể Thủ Kính Bái

Nam Mô Ta Bà Thị Hiện Tịch Diệt Song Lâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đồng Thành Kính Tưởng Nguyện:

Ban Điều Hành cùng Tăng Ni Phật Tử các Tự Viện thuộc

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Nauy

Khấu Thủ Kính Bái