Giảng Sư Khác..

Slået op af Vien Tuong i 28. marts 2018

Slået op af Thị Hiện i 25. marts 2018

Slået op af Thị Hiện i 26. marts 2018

Slået op af Thị Hiện i 27. marts 2018

Slået op af Thị Hiện i 27. marts 2018

 

HT. Thích Trí Minh Khai Thị Khoá Học Phật Pháp Kỳ 31 tại Nauy.

HT. Thich Trí Minh khai thị khóa Tu Học Phật Phật Pháp kỳ 31 tại Oslo – Nauy

Opslået af Vien Tuong på 9. april 2017

Opslået af Vien Tuong på 1. januar 2018