Nghi Lễ và Kinh Tụng

Nhạc Lễ

 Những bài Tán

Kinh Tụng

Tán Lư Hương

Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diệu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát ma-ha-tát  ( 3 lần )

Tán Trí Huệ

Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,
Đoan cừ bá thượng tuyệt trần ai,
Tường quang thướt phá thiên sanh bệnh
Cam-lồ năng trừ vạn kiếp tai
Tùy liểu phất khai kim thế giới,
Hồng-liên dõng xuất ngọc lâu đài
Ngã kim khể thủ phấn hương tán
Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai

Nam Mô Đại-bi Quán Thế Âm Bồ-Tát   ( 3 lần )

Hải Chấn

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn
Dương chi nhứt đích chơn cam lồ
Tán tác sơn hà đại địa xuân
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần)

Giới Định

Giới định chơn hương,
Phần khởi xung thiên thượng.
Tín chủ (Đệ tử) kiền thành,
Nhiệt tại kim lô phóng,
Khoảnh khắc phân vân.
Tức biến mãn thập phương,
Tích nhựt Da Du.
Miễn nạn tiêu tai chướng

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Nam Kha

Nam kha nhứt mộng đoạn,
Tịnh độ cửu liên khai.
Hương linh qui Tịnh độ,
Hiệp chưởng lễ Như Lai.

Ngũ Phương Phật

Đông phương A-Súc-Phật,
Nam phương Bảo Tướng Phật,
Tây phương Di Đà Phật,
Bắc phương Thành Tựu Phật,
Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.

Chiên Đàn

Chiên đàn hải ngạn
Lư nhiệt danh hương
Đa Du từ mẩu lưởng vô ương
Hỏa nội đắc thanh lương
Chí tâm kiên tương
Nhứt chú biến thập phương.

Quán Âm

Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù
Thanh tịnh trang nghiêm luỵ kiếp tu
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường tác độ nhơn châu.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )

Dương Chi

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ( 3 lần )

Phật Diện

Phật diện do như tịnh mãn nguyệt,
Diệc như thiên nhựt phóng quang minh,
Viên quang phổ chiếu ư thập phương.
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới
Quá Hiện Vị Lai Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Trầm Nhũ

Trầm nhũ/nhụ chiên đàn giá mạc luân,
Kim lô (Hương yên) tài nhiệt phún tường vân.
Nhân huân (Nhơn ôn) biến triệt tam thiên giới,
Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.