Saturday 24 July 2021

LHĐT - Thọ Bát Quan Trai 24.07.2021

Kính mời Quý Phật tử về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai vào cuối tuần này ngày 24 và 25.07.2021 chương trình như sau:

 

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai

 

Thứ bảy ngày 24.07

10g00: Vân tập, ghi danh

11g00: Truyền giới

12g00: Quá Đường, Kinh Hành

13g00: Chấp tác

14g00: Tập Thái Cực Dưỡng Sinh

15g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Thượng

17g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Trung

20g00: Thuyết Pháp

21g30: Bố Tát

23g00: Chỉ tịnh

 

Chủ nhật ngày 25.07.2021

05g30: Thức chúng

06g00: Công Phu khuya

07g15: Tập Thái Cực Dưỡng Sinh

08g00: Tảo Thực

09g00: Trà đàm

10g30: Tụng Kinh Thủy Sám q Trung  Xả giới - Tiến Linh

12g00: Quá đường

13g00: Tổng vệ sinh

14g00: Hoàn mãn

Back to event list