Saturday 25 November 2023

LHĐT - Thọ Bát 25-26.11.2023

Chương Trình Thọ Bát ngày 25,26.11.2023

10g30: Vân Tập

11g00: Truyền Giới

12g00: Quá Đường

14g00: Tụng Kinh Địa Tạng

15g30: Thuyết Pháp H.T Thích Tâm Huệ

17g30: Tụng Kinh Địa Tạng

19g30: Thuyết Pháp H.T Thích Tâm Huệ

21g00: Bố Tát

22g30: Chỉ Tịnh

Ngày 26.11

05g30: Thức chúng

06g00: Công phu khuya

07g30: Tảo thực

08g30: Trà đàm HT Phương Trượng và Tăng Ni

10g00: Cúng Ngọ, Tiến Linh, Xả giới

11g30: Thọ Trai

12g30 Hoàn mãn

Back to event list