Saturday 08 October 2022

LHĐT - Huân Tu - Vía Quan Thế Âm 08.10.2022

Thứ bảy ngày 08 Huân Tu – Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

09g00: Trì Chú Đại Bi

10g30: Thuyết Pháp

12g00: Thọ Trai

13g30: Thuyết Pháp

15g00: Trì Chú Đại Bi

17g30: Cúng Hoa Đăng

19g00: Thọ Trai

 

CHỦ NHẬT NGÀY 9

10g00: Tiến Linh

11g30: Thọ Trai

14g00: Sám Hối

15g00: Thuyết Pháp

Back to event list