Saturday 27 February 2021

LHĐT - Chương Trình Dược Sư Thất Châu

Thứ bảy ngày 27.02 đến thứ sáu ngày 05.03

06g00 Tụng Chú Lăng Nghiêm

10g00 Tụng Dược Sư 3 biến

12g00: Thọ trai

15g00 Tụng Dược Sư 3 biến

17g30 Tụng Dược Sư 1 biến

Back to event list