Wednesday 30 September 2020

LHĐT - Sám Hối 30.09.20

Thứ 4 ngày 30.09 (14.08.Canh Tý) tại Liên Hoa Đạo Tràng

17g30: Sám Hối

19g00: Thọ Trai

Back to event list