Saturday 04 July 2020

LHĐT - Huân Tu 04.07.2020

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Kính mời quý đạo hữu Phật tử ngày 04.07.2020 về Liên Hoa Đạo Tràng huân Tu Trì Đại Bi và Sám Hối Định Kỳ.

 

11g00 Dựng lều lớn

16g00 Trì 21 Biến Chú Đại Bi

17g30 Sám Hối

19g00 Dược thực

20g00 Hoàn mãn

 

Kính mời

Liên Hoa Đạo Tràng

Back to event list