Saturday 18 May 2019

LHĐT - Đại Lễ Phật Đản - PL 2563

Thứ bảy ngày 18.05 Đại Lễ Phật Đản P.L 2563 tại Liên Hoa

Thứ Bảy  ngày 18.05 Đại Lễ Phật Đản tại Liên Hoa Đạo Tràng
06g00: Công Phu Sáng
08g00: Tảo thực
10g30: – Quy Y Tam Bảo- Tiến Linh
11g30: Cúng Dường Trai Tăng
13g30: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản P.L 2563
15g00: Lễ Dục Phật
15g30: Thọ Trai
16g00: Văn nghệ mừng Đại Lễ Phật Đản P.L 2563
18g00: Hoàn mãn

Back to event list