Sunday 16 September 2018

Chùa Khuông Việt - Sinh Hoạt Cuối Tuần

Chủ nhựt 16.09.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Back to event list