Sinh Hoạt 2018

 


Chương Trình Khánh Thành Quán Âm Điện – Tăng Xá

Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện – Hội Trường

Lễ Hội Quán Âm – Khoá Tu Gieo Duyên Xuất Gia Từ thứ sáu ngày 27.07.2018 đến chủ Nhựt ngày 05.08.2018

Thứ sáu ngày 27.07.2018

16g00 : Phật tử vân tập

17g00 : Thế phát xuất gia – Truyền Sadi giới

18g00 : Thọ trai

19g00 – 20g00: Thuyết Pháp

21g00 :Tụng Kinh 

22g30 : Chỉ tịnh

Thứ bảy ngày 28.07.2018

05g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

09g00 – 10g00: Tụng Kinh

10g30 : Chính thức cử hành Đại Lễ khánh thành Quán Âm Điện (có chương trình riêng)

13g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Tụng Kinh

22g30 : Chỉ Tịnh

Chủ nhựt ngày 29.07.2018

05g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

08g30 : Tụng Kinh

10g30 : Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện Hội Trường

12g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Cúng Hoa Đăng

22g30 : Chỉ Tịnh

Từ thứ hai ngày 30.07 đến Chủ Nhựt ngày 05.08.20180

5g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

09g00 – 10g00: Tụng Kinh

10g30 – 11g30 : Thuyết Pháp

12g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 – 16g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Tụng Kinh

22g30 : Chỉ Tịnh